സലഫി മദ്രസ്സ - റൗദ ഏരിയ

റിയാദ് റൗദ ഏരിയയിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള മദ്രസ്സാ പഠനം.
2019 - 2020 അധ്യയന വർഷത്തെ അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങി
LKG മുതൽ 7th വരെ
ആണ്കുട്ടികൾക്കും പെണ്കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം സൗകര്യം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക...
0502167808
0503861852
0507462528