മാന്യരെ, ഞങ്ങൾ എസ്താസ ഗ്രൂപ് കമ്പനി

കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി മെഷീനുകൾ ഇമ്പോർട്ട് എസ്പോർട്ട് ട്രേഡിങ്ങ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ്

ഞങ്ങൾ പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ബിസിനസിൽ പങ്കാളിയാകാൻ താല്പരിയമുള്ളവരെ തേടുന്നു / തിരയുന്നു

കുറഞ്ഞ മുതൽമുടക്ക് മതിയാകും റിട്ടയർമൻറായവർക് 'അവർക്കോ-മക്കൾക്കോ വേണ്ടി തുടങ്ങാവുന്നത് തികച്ചും സുരക്ഷിതം

NB:സാമ്പത്തികഭദ്രതയുള്ളവരെയും, ചെറിയടൗണിൽ സ്ഥലം ഉള്ളവരെയും ,കച്ചവടപരിചയമില്ലാത്തവരെയും പരിഗണിക്കും

വിവരങ്ങൾക്

9061339405 or 9847209527 നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക