മിനി മാർക്കറ്റിലേക്ക് പരിചയസമ്പന്നനായ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക