ടെക്സ്റ്റൈൽസ് (സെക്കൻഡ് കച്ചവടം) നടത്തുവാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ പരിചയമുള്ള പാർട്ട്ണറെ ആവശ്യമുണ്ട്

മലപ്പുറം
ബന്ധപ്പെടുക 9747096540