1 set of skates size 29-32 for SR150

1 set of skates size 39-42 for SR150

1 set of heels skates SR30

1 set of skating Safety gear SR75

Khobar, Baby & Kid Stuff, KIDS SKATES & Safety GearKhobar, Baby & Kid Stuff, KIDS SKATES & Safety GearKhobar, Baby & Kid Stuff, KIDS SKATES & Safety GearKhobar, Baby & Kid Stuff, KIDS SKATES & Safety Gear