ഷറഫിയയിൽ അൽ നൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ അടുത്ത് സിംഗിൾ റൂം വാടകക്ക്

24 hour water

mob;0556234148