റാക്ക കൊസാമ സ്കൂളിന് തൊട്ടു ബാക്കിൽ
ഒരു ബെഡ്‌റൂം + ഒരു ഹാൾ + കിച്ചൺ + ബാത്ത്റൂം
നല്ല വൃത്തിയുള്ള പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ്..
രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ അണു, ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്
വീടിനാവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്... ജസ്റ്റ് കം ആൻഡ് സ്റ്റേ

ജൂൺ 13 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 29 വരെ (തീയതി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല)


വാട്ടർ കറണ്ട് ബില്ല് ഫ്രീ

താല്പര്യമുള്ള ചെറിയ ഫാമിലികൾ വിളിക്കുക (0542 97 37 പൂജ്യം നാല് )


Khobar, Holiday/Vacation Rentals, SAR 2000 / month - 1 BR - ഫ്ലാറ്റ് വാടകയ്ക്ക്Khobar, Holiday/Vacation Rentals, SAR 2000 / month - 1 BR - ഫ്ലാറ്റ് വാടകയ്ക്ക്Khobar, Holiday/Vacation Rentals, SAR 2000 / month - 1 BR - ഫ്ലാറ്റ് വാടകയ്ക്ക്Khobar, Holiday/Vacation Rentals, SAR 2000 / month - 1 BR - ഫ്ലാറ്റ് വാടകയ്ക്ക്Khobar, Holiday/Vacation Rentals, SAR 2000 / month - 1 BR - ഫ്ലാറ്റ് വാടകയ്ക്ക്