સાદું અને સસ્તું ગુજરાતી જમવાનું મળશે

સવારે અને સાંજે ૭ વાગે

ટિફિન જાતે જ લઇ જવાનું રહેશે

સવારે
શાક રોટલી ૧૫ SR

સાંજે
શાક, રોટલી, દાળ/કઢી, ભાત ૨૦ SR

વધારે માહિતી માટે સંપર્ક કરો નીચેના વ્હોટ'સ ઉપ નંબર પર...

+૯૬૬ ૫૭૧૯૧૦૪૬૧