ജുലൈ ഒന്നു മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വാടകക്ക് നൽകുന്നു. റൂം വാടക 1250 റിയാൽ. താൽപര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്സ് അപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
0561766420