എല്ലാ കടകൾക്കും ആവശ്യമായ വാറ്റ് സോഫ്റ്റ് വെയർ മിതമായ നിരക്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്.
Mob 059 275 77678