مقاول حجر رخام پاکستانی ابو برہان

ترکیب حجر ریاض طبعی . . . حجر اردنی . . اصفر حجر کریمی غامق کریمی فاتح رخام ھندی نجران حجر رویشی ترکیب خلتہ مکینکل
Jeddah, Construction, مقاول حجر رخام پاکستانی ابو برہانJeddah, Construction, مقاول حجر رخام پاکستانی ابو برہانJeddah, Construction, مقاول حجر رخام پاکستانی ابو برہان