ലൗണ്ടറിലേക്ക് വർക്കിംഗ്‌ പാർട്ണറെ അല്ലെ&

ലൗണ്ടറിലേക്ക് പണിയറിയാവുന്ന ഒരാളെ വർക്കിംഗ്‌ പാർട്ണർ ആയോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ പരിചയം ഉള്ള ഒരാളെ നടത്തിപ്പ് കാരനായോ ആവിശ്യം ഉണ്ട്. താൽപ്പര്യം ഉള്ളവർ ഉടൻ ഈ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക 0509992362