SAR 200 / ZAIN Pocket MIFI (Internet WIFI device) available

2 ZAIN pocket MIFI devices are available
Riyadh, Computers, SAR 200 / ZAIN Pocket MIFI (Internet WIFI device) availableRiyadh, Computers, SAR 200 / ZAIN Pocket MIFI (Internet WIFI device) available