SAR 180 / Hyundai Fridge 110 L 127 V AC 60 Hz

I want to sell Hyundai make Fridge 110 L capacity, 127 V AC 60 Hz size: 86x49 cms.
Jubail, Appliances, SAR 180 / Hyundai Fridge 110 L 127 V AC 60 Hz