Total Station (Leica TSO6 Plus, Nikon NPL362, Nikon DTM352)
Level Machine (Nikon AE-7, Leica NA730plus, Nikon AS-2C, SOKKIA B40, Trimble AL232, Leica NA730plus, Spectra AL323, Nikon AC-2s, Wild)