ജാമിഅയിൽ ഒരു റൂം അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് സ്പേസ് ഒ

ജാമിഅയിൽ മലയാളികൾ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു റൂം അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് സ്പേസ് ഒഴിവുണ്ട് ,contact via whats app ..0530807179