ജാമിഅയിൽ മലയാളികൾ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു റൂം അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് സ്പേസ് ഒഴിവുണ്ട് ,contact via whats app ..0530807179
A single room or bed space availble .please contact via whats app 0530807179