2 ബെഡ് സ്പേസ് സഫൈർ ഹോട്ടലിന് അടുത്ത്

ബഗ്ദാദിയ്യ ഫിർദൗസ് വാട്ടർ നു അടുത്ത ബയിൽഡിങ്ങിൽ 2 ബെഡ് സ്പേസ് 24hrs വെള്ളം