35 - 35 വയസുള്ള ദീനിയായ യുവാവ്സൗദിയിൽ സ്ഥിരതാമ

35 വയസുള്ള ദീനിയായ യുവാവ് (നാട്ടിൽ 3 കുട്ടികളും ഭാര്യയും ഉണ്ട് ) ഇസ്ലാമിക ചിട്ട അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന (ഫർദ്ധയും നികാബും ധരിക്കുന്ന ) സൗദിയിൽ സ്ഥിരതാമസം ആക്കിയ പെൺകുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ..

Age : 35
Palce : കണ്ണൂർ
Job : secretary

അവരുടെ അല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വിവാഹ മോചനം ചെയ്തവരോ ഭർത്താവ് മരണപെട്ടവരോ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ വിവാഹം നടക്കാതിരുന്നവർക്കോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ... ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉള്ളത് പ്രശ്നം ഇല്ല ..നാട്ടിൽ ഒരു ബാധ്യതയും ഇല്ല ...കൂടുതൽ അറിയാൻ Whatsapp ചെയ്യുകയോ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യാം ...