ജിദ്ദ ശാര സഹാഫ മുറൂറിന്റെ അടുത്ത് ബാച്ച്ലേഴ്‌സിന് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സൌകര്യമുള്ള ഒരു റൂം വാടകക്കുണ്ട്.. ആവശ്യക്കാർ വിളിക്കുക..0508166673(നൗഫൽ )