റൂം ഒഴിവ് ആവശ്യക്കാർ വിളിക്കുക ശറഫിയ / അൽ കന്തറ ഇൻജാസ് ബേങ്കിന് പിൻവശം